Všeobecné obchodné podmienky portálu snowlex.sk

 

  Platné od 1.marca 2021

1.  Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

1.1 Predávajúci/prevádzkovateľ internetového portálu

Obchodné meno: Snowlex, s.r.o.
Ulica a číslo: Werferova 3782/6
Mesto a PSČ: 04011 Košice
Štát: Slovensko
IČ: 51 900 696 DIČ: 2120831284

1.2 Zodpovedná osoba a kontakty

Ing. Andrej Hreňo
Tel.: 0948 285 886
Mail:
Všeobecné informácie: info@snowlex.sk
Newsletter: newsletter@snowlex.sk

Športový obchod: obchod@snowlex.sk

Špecializovaná predajňa CASIO:
casio@snowlex.sk, 0917 709 000 (Hlavná 26, Košice)

Miesta pre voľný čas
Východné Slovensko: vychodneslovensko@snowlex.sk
Stredné Slovensko: stredneslovensko@snowlex.sk
Západné Slovensko: zapadneslovensko@snowlex.sk

Prezentácia: prezentacia@snowlex.sk

Práca: praca@snowlex.sk

Knižnica: kniznica@snowlex.sk

Náklady vzniknuté použitím diaľkových komunikačných prostriedkov (internetové pripojenie, telefónny hovor, sms, komunikácia prostredníctvom prepravných služieb a pod.) hradí kupujúci sám v plnej výške. Tieto náklady na komunikáciu zákazníka smerom k prevádzkovateľovi sú v bežnej výške, závislej na tarife služby, ktorú zákazník používa.

1.2.1 Otváracie hodiny Špecializovanej predajne CASIO

Hlavná 26, Košice
Pondelok až piatok: 9:00 – 18:00
Sobota: 9:00 – 13:00

Predajca nenesie zodpovednosť za nedodržanie otváracích hodín vplyvom výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci. V prípade, že predajca vie o budúcom obmedzení otváracích hodín z dôvodu sviatkov alebo iných príčin, zákazníci budú o tejto okolnosti informovaný na predajnom mieste prevádzkovateľa a/alebo na stránkach portálu prevádzkovateľa snowlex.sk.

2.  Vymedzenie pojmov

VOP – všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťah dotknutých strán. Platia pre priame stránky portálu snowlex.sk (viď bod 10 týchto VOP) alebo, ak nie je uvedené ináč.

Súhlas s VOP – je považovaný za prehlásenie v znení: Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal/a svojho zákonného zástupcu/rodiča o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov a akceptovanie týchto VOP.

Zákazník/návštevník/objednávateľ – je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi priame stránky alebo stránky tretích strán na webovom portály snowlex.sk, vykoná akúkoľvek činnosť v rámci bežného slobodného používania stránok (vyplnenie formulára, registrovanie sa na stránkach snowlex.sk (priamych aj stránkach tretích strán), nákup na priamych stránkach snowlex-u (bod 10.), vyplní akýkoľvek dotazník, a pod.). Nemá žiadne právo na zásah do štruktúry a fungovania stránok v správe prevádzkovateľa, zistenie porušenia tohto bodu má prevádzkovateľ právo vymáhať náhradu škody, vzniknutej takýmto zásahom.

Predávajúci/prevádzkovateľ – je fyzická osoba uvedená v 1. bode týchto VOP

Klient – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má k dispozícii zmluvne určený prezentačný alebo reklamný priestor na stránkach snowlex-u. Práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a klientom sú určené zmluvnými podmienkami a týmito VOP. Klient je oboznámený s podmienkami pred uzatvorením objednávky a podpisom zmluvy.

Právne vzťahy prevádzkovateľa s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a klientom/zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť znenie zmluvy na ktorej sa dohodli všetky strany.

3.  Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu, viď. bod 10., sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu na stránke snowlex.sk, priamych stránkach portálu snowlex.sk a stránkach tretích strán, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári. Zoznam priamych stránok snowlex-u je uvedený v bode 10. týchto VOP. Stránky tretích strán, kt. obsahujú kontaktné formuláre, mailové adresy, telefónne číslo sú priamim kontaktom na klienta prípadne klientom určenú osobu alebo tretiu stranu. Klient je povinný zverejniť informáciu o tom kde smeruje odoslanie kontaktného formulára, použitie mailovej adresy a pod. (Tieto informácie môžu byť zverejnené na klienta, kt. nie sú súčasťou portálu snowlex.sk. Odkaz na predmetnú stránku musí byť viditeľný a funkčný.)

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, neplatí pre zákonom stanovené povinnosti, ktorých nevyhnutným predpokladom je spracovávanie osobných údajov v minimálne určenom rozsahu. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu na stránke snowlex.sk a priamych stránkach snowlex-u, viď bod 10. týchto VOP, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Registráciou na ktorejkoľvek stránke portálu snowlex.sk (priamej aj stránke tretích strán) sa vytvorí prístup na všetky stránky s jedným účtom a prihlasovacími údajmi na žiadosť zákazníka/klienta.

Ak sa zákazník registruje na stránke tretej strany, kt. smeruje mimo portálu snolex.sk, súhlasí s všeobecnými obchodnými podmienkami, tretej strany. Prevádzkovateľ snowlex-u nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky, vzniknuté registráciou na stránkach tretej strany. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah všeobecných obchodných podmienok a iných dokumentov uverejnených na stránkach tretej strany s ktorými zákazník musí súhlasiť pri registrácii.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, pri registrácii na stránkach snowlex.sk.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje objednávateľa žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: zamestnancov, zmluvných partnerov zabezpečujúce externé zmluvné služby, prepravné spoločnosti, účtovné, marketingové firmy a pod., ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru alebo zabezpečenie doplnkovej služby zákazníkom/klientom/obchodným partnerom a iným.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail newsletter@snowlex.sk, alebo formulárom na stránke snowlex-u. Odkaz na stránku pre odhlásenie je súčasťou každého mailu. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie, na stránkach portálu snowlex-u. Ak sa návštevník registruje na stránke tretej strany mimo domény snowlex.sk, musí pre odvolanie kontaktovať klienta, ktorý má stránku k dispozícii.

Zákazník/klient má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník/klient má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa/predávajúceho vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník/klient má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za spracovanie a ďalšie použitie údajov pri registrácii na stránkach tretích strán mimo domény snowlex.sk, viď bod 10. týchto VOP. Prevádzkovateľ zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa týchto VOP len pri registrácii zákazníka na stránkach portálu snowlex.sk, viď bod 10. týchto VOP.

Prevádzkovateľ portálu snowlex.sk spracováva údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ pravidelne prijíma a kontroluje potrebné opatrenia personálneho, technického a kontrolného charakteru, aby sme zabezpečili, čo možno najvyššiu mieru ochrany osobných údajov.

4. Obsah tretích strán

Stránky portálu snowlex.sk (priame aj stránky tretích strán) môžu obsahovať obsah tretích strán, ktorý nie je vytvorený prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom určenou osobou/externým dodávateľom pre portál snowlex.sk alebo je pridaný používateľmi či pochádza od niekoho iného ako zo snowlex.sk, ďalej len „obsah tretích strán“. Tento obsah nie je schválený prevádzkovateľom snowlex.sk. Všetky názory vyjadrené  v obsahu tretích strán nemusia reprezentovať názory prevádzkovateľa snowlex.sk a prevádzkovateľ portálu snowlex.sk nie je zodpovedný za akýkoľvek obsah tretích strán alebo za následky z použitia tohto obsahu.

Zverejnený obsah tretích strán, ktorý je osobným názorom tretej strany nie je názorom prevádzkovateľa snowlex.sk, a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za takýto obsah.

Prevádzkovateľ nie je povinný obsah tretích strán kontrolovať. Avšak takýto obsah je prevádzkovateľom priebežne kontrolovaný. Ak máte akékoľvek výhrady k obsahu tretích strán, kontaktujte nás mailom na info@snowlex.sk.

5. Užívateľský obsah

Priame stránky ako aj stránky tretích strán môžu obsahovať možnosť pre užívateľov komentovať články, príspevky a obsah, ktorý to umožňuje, ďalej len „užívateľský obsah“. Tento užívateľský obsah je voľne prístupný na verejnej doméne snowlex.sk. Užívateľský obsah je možné vyhľadať prostredníctvom rôznych vyhľadávačov. Za užívateľský obsah sa nepovažuje obsah zverejnený na žiadosť klienta, kt. má na portály snowlex.sk k tomuto účelu určený prezentačný priestor.

Každý užívateľ si je vedomí tejto skutočnosti a za takto zverejnené informácie je osobne zodpovedný a sprístupní ich na vlastné riziko. Užívateľ nie je chránený právnou úpravou prevádzkovateľa portálu snowlex.sk.

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za zverejnený obsah a za obsah ku ktorému má povolenie pre zverejnenie.  Zverejnením užívateľského obsahu, prevádzkovateľ predpokladá, že k takémuto obsahu má užívateľ/návštevník príslušné oprávnenie a právo na jeho používanie.

Užívateľský obsah sa musí riadiť etickým kódexom. Ak sa zistí porušenie podmienok uverejnenia užívateľského obsahu, takýto obsah môže byť prevádzkovateľom bez predošlého upozornenia odstránení. Prevádzkovateľ má právo po zistení porušenia podmienok vyzvať k úprave takéhoto obsahu, ak to uzná za vhodné. Ak užívateľ nezareaguje na výzvu do 14 dní od odoslania e-mailu vyzývajúceho k náprave, bude takýto obsah odstránený. Prevádzkovateľ má právo odstrániť nevhodný obsah aj za predpokladu, že nie je možné kontaktovať užívateľa, ktorý takýto užívateľský obsah zverejnil na stránkach snowlex.sk

Zverejnením obsahu na stránkach snowlex.sk, dávate súhlas prevádzkovateľovi portálu snowlex.sk publikovať, zobrazovať, kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela a distribuovať užívateľský obsah na internete. Ďalej udeľujete súhlas s použitím užívateľského obsahu na marketingové účely, reprezentačné účely a účely podporujúce aktivity a ciele portálu snowlex.sk. Toto právo prevádzkovateľa zaniká pri odstránení obsahu zo stránok portálu snowlex.sk za predpokladu, že je prevádzkovateľ informovaný o odstránení predmetného užívateľského obsahu alebo pri písomnej žiadosti užívateľa v ktorej bude presne definované na aký účel môže byť použitý užívateľský obsah zverejnený konkrétnym užívateľom, kt. tento obsah zverejnil. Užívateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o informáciu kde, kedy a v akom rozsahu bol jeho obsah použitý prevádzkovateľom. Na žiadosť užívateľa môže byť zamietnutý súhlas pre použitie obsahu prevádzkovateľom bez toho, aby bol užívateľ o použití vopred informovaný.

Prevádzkovateľ priebežne kontroluje užívateľský obsah, ale nie je to povinnosťou. V prípade nájdenia nevhodného obsahu na akejkoľvek stránke snowlex.sk, nás kontaktujte na mailovej adrese info@snowlex.sk.

6. Etický kódex

Každá fyzická alebo právnická osoba používajúca stránky portálu snowlex.sk súhlasí s týmito VOP a ako aj etickým kódexom.

Osoby používajúce portál snowlex.sk môžu komentovať a hodnotiť zverejnený obsah. Prevádzkovateľ má právo bezodkladne po zistení nevhodného užívateľského obsahu, tento obsah zmazať. Užívateľ nesmie uverejňovať užívateľský obsah, ktorý podnecuje k trestnému činu, ujme iných či už fyzicky, psychicky alebo k ujme na majetku, obsah písaný nevhodnou vulgárnou formou, obsah ktorý porušuje všeobecné zásady slušného správania a pod.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správanie každej osoby, ktorá využíva stránky portálu snowlex.sk

Touto formou žiadame užívateľov stránok portálu snowlex.sk, aby preukázali rešpekt k iným užívateľom a majetku druhých.

Zverejnením obsahu, súhlasíte že sa budete správať s rešpektom k všetkým ostatným užívateľom. Nebudete zverejňovať či inak sprístupňovať obsah, ktorý by podľa nášho názoru mohol zhoršiť pôžitok iných z obsahu a informácii na stránkach portálu snowlex.sk. Nebudete porušovať zákon alebo nabádať k porušeniu zákona. Ďalej nebudete zverejňovať a akokoľvek sprístupňovať obsah, ktorý je podľa nášho názoru hanlivý, urážlivý, ohováračský, obscénny, pornografickej alebo sexuálnej povahy, nezákonný, ohrozujúci, zastrašujúci, porušujúci súkromie, dôvernosť alebo práva iných, prípadne je takýto obsah opisujúci násilie. Taktiež nebudete sa správať spôsobom, ktorý ohrozuje, zastrašuje, obťažuje, šikanuje, uráža, ohovára, diskriminuje, porušuje práva iných, vrátane práv na ochranu súkromia osôb. Tiež súhlasíte s tým, že nebudete robiť, spôsobovať alebo dovoľovať si niečo, čo porušuje zákon, poškodzuje alebo akokoľvek zasahuje do autorského práva, osobného práva, práva na ochranu dizajnu, práva k ochranným známkam alebo iného práva priemyselného vlastníctva, prípadne duševného vlastníctva iných. Prehlasujete, že budete zverejňovať obsah, ktorý je originálnym dielom vytvoreným Vami ako užívateľom. Nebudete robiť nič, čo by mohlo poškodiť, narušiť, preťažiť alebo akokoľvek narušiť funkčnosť stránok portálu snowlex.sk. Nebudete sa pokúšať akýmkoľvek spôsobom získať prístup k súkromnému účtu iného užívateľa, ani neoprávnene získať prístupové údaje, súkromné údaje a podobne, iných užívateľov. Nebudete sa registrovať a vydávať sa za niekoho iného, snažiť sa pod falošnou identitou porušovať akúkoľvek časť týchto VOP. Nebudete poštou alebo inou cestou sprístupňovať obsah, ktorý obsahuje finančné údaje iných (čísla účtov, kreditné alebo debetné karty a pod.), zverejňovať identifikačné a osobné údaje iných (napr. mená, telefónne čísla, mailové adresy, poštové adresy a pod.). Budete rešpektovať informácie získané na stránkach portálu snowlex.sk a používať iba s týmto etickým kódexom a VOP. Nebudete zverejňovať, inzerovať, propagovať akékoľvek služby alebo tovar a nebudete používať stránky portálu snowlex.sk k posielaniu reťazových listov, nevyžiadanej pošty (spam) alebo pre akúkoľvek inú formu hromadnej komunikácie s výnimkou klientov, zákazníkov, ktorí majú na stránkach portálu snowlex.sk sprístupnený prezentačný priestor určený k prezentácii produktov a služieb (výnimka sa nevzťahuje na zasielanie reťazových listov, nevyžiadanej pošty (spam) alebo pre akúkoľvek inú formu hromadnej komunikácie).

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správanie užívateľov na stránkach a aj mimo stránok portálu snowlex.sk. Prevádzkovateľ môže zakázať, zneprístupniť alebo ináč obmedziť užívateľa, ktorý hrubo poruší niektorý alebo niekoľko bodov týchto VOP. Žiadame všetkých užívateľov portálu snowlex.sk, aby rešpektovali a správali sa zodpovedne a v súlade s dobrými mravmi a týmito VOP ako aj etickým kódexom. Stránky portálu snowlex.sk slúžia všetkým a preto nie je len snahou prevádzkovateľa, ale mala by byť aj zásluhou vás užívateľov spríjemniť a pomôcť iným na stránkach portálu snowlex.sk s nájdením, sprístupnením a rozšírením informácii, kvôli ktorým tu daný užívateľ prišiel. Budeme radi, ak spoločne vytvoríme príjemné stránky slúžiace všetkým.

7. Vlastnícke práva

Všetok text, grafika, zvuk, video alebo obrazový súbor, obsah, softvér, aplikácie a informácie zobrazené alebo dostupné na stránkach portálu snowlex.sk, a všetky autorské práva, práva k ochranným známkam, práva na dizajn a iné práva duševného vlastníctva sú majetkom prevádzkovateľa portálu snowlex.sk alebo tretej strany, kt. poskytla prevádzkovateľovi súhlas na použitie daného obsahu, ďalej len vlastníctvo prevádzkovateľa. Neplatí pre obsah tretej strany, kt. zverejnila so súhlasom tretia strana na stránkach portálu snowlex.sk.

Užívaním stránok snowlex.sk súhlasíte, že vlastníctvo prevádzkovateľa snowlex.sk je k dispozícii len pre osobnú spotrebu a že nebude kopírovaný, reprodukovaný, publikovaný, distribuovaný alebo likvidovaný. Ani meno Snowlex, logo, ani žiaden obsah nemôže byť používaný alebo kopírovaný žiadnym spôsobom.

Akékoľvek použitie vlastníctva prevádzkovateľa je možné len s písomným súhlasom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť udelenie súhlasu bez uvedenia dôvodu, je na rozhodnutí prevádzkovateľa či poskytne odôvodnenie k rozhodnutiu o pridelenie súhlasu, či už kladnému alebo zápornému. Poskytnutie súhlasu nie je možné vymáhať žiadnou cestou, jeho výsledok je plne na rozhodnutí prevádzkovateľa.

8. Okazy na iné stránky

Stránky portálu snowlex.sk obsahujú, okrem iného, aj odkazy na webové stránky tretích strán, reklamy a pod. Ak sa rozhodnete použiť akýkoľvek odkaz pre prístup k obsahu tretej strany, beriete na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah tretej strany. Prevádzkovateľ portálu snowlex.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené použitím odkazov a stránok tretích strán. Odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia na každej stránke tretej strany, či už na stránkach portálu snowlex.sk alebo mimo stránok snowlex.sk. Prevádzkovateľ portálu snowlex.sk má právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek odkaz na obsah a stránky tretích strán. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby odkazy na iné stránky bezpečné a overené. Ak sa stretnete na stránkach portálu snowlex.sk s odkazom, ktorý smeruje na nebezpečné, pohoršujúce alebo inak nevhodné stránky, budeme radi, ak nás informujete o tejto skutočnosti mailom na adresu info@snowlex.sk a pomôžete nám udržať stránky portálu snowlex.sk bezpečné.

9. Vyskakovacie okná

Pri používaní stránok portálu snowlex.sk, sa môžete stretnúť s vyskakovacími oknami. Tieto okná môžu byť používané z rôznych dôvodov, súťaže, zľavy, informácie, dotazníky, čo nám pomáha zlepšovať naše služby a podobne. Tieto okná sú jasne označené názvom SNOWLEX v rôznej forme prípadne doplnené logom SNOWLEX. S vyskakovacími oknami sa môžete stretnúť aj na stránkach tretích strán. Za obsah a účel týchto okien na stránkach tretích strán nezodpovedá prevádzkovateľ snowlex.sk a teda nenesie žiadnu zodpovednosť za vyplnenie alebo inú akciu takéhoto okna.

10. Priame stránky portálu snowlex.sk a stránky tretích strán

Priame stránky a stránky tretích strán portálu snowlex-u sú v správe prevádzkovateľa a riadia sa plne bodmi týchto VOP.

K priamym stránkam portálu snowlex-u patria:

snowlex.sksnowlex.sk/volnocasove-miesta
snowlex.sk/obchod
snowlex.sk/kniznica
snowlex.sk/casio

Stránky tretích strán sú stránky v prenájme klienta, za ktorých obsah zodpovedá klient. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah zverejnený na stránkach tretej strany.

Stránky tretích strán majú odkaz v tvare snowlex.sk/názov stránky. Spadajú sem všetky stránky tretích strán, ktoré nie sú uvedené ako priame stránky portálu snowlex.sk.

11. Obchod

11.1 Prijatie návrhu objednávky a záväzné potvrdenie objednávky

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim (prvý mail prijatý zákazníkom je len návrhom objednávky, nie je to záväzné potvrdenie objednávky). Vytvorením návrhu objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami (VOP), vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením návrhu objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť pred odoslaním návrhu objednávky.

Záväzné potvrdenie objednávky zo strany prevádzkovateľa je uskutočnené pridaním poznámky k objednávke s orientačným časom doručenia tovaru, o čom je zákazník informovaný mailom. Potvrdenie návrhu objednávky zákazníkom pred potvrdením zo strany prevádzkovateľa sa vzťahuje na objednávky, kt. celková hodnota bez poštovného je minimálne 100€ (slovom jednosto eur) alebo sú vytvorené zákazníkmi, ktorí predošlé objednávky stornovali, neprevzali alebo sa vyskytol iný problém, kt. spôsobil prevádzkovateľovi stratu spojenú s vybavením danej objednávky. Zákazník môže byť tiež v ojedinelých prípadoch vyzvaný k potvrdeniu objednávky (náhradná ponuka, úprava objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru alebo inou príčinou, ktorá neumožňuje vybavenie objednávky za bežných podmienok). Po prijatí potvrdenia zákazníkom, prevádzkovateľ môže objednávku upraviť na základe žiadosti zákazníka a následne záväzne potvrdí a začne jej vybavovanie. Objednávku môže zákazník potvrdiť výhradne zaslaním mailu so súhlasom a potvrdením návrhu objednávky.

Všetky objednávky prijaté zo stránok portálu snowlex.sk sú záväzné, až po mailovom potvrdení objednávky prevádzkovateľom, kde je uvedená informácia o približnom čase vybavenia objednávky. O prijatí návrhu objednávky je zákazník automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade/k dispozícii alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. Niektoré položky môžu byť aktuálne vypredané prípadne na sklade dodávateľa a teda doba dodania môže byť dlhšia. V prípade, že nastane situácia, kedy si zákazník objedná tovar, ktorý je v ponuke s označením na sklade, ale daný tovar už bude vypredaný, pričom zo strany predávajúceho neprebehla aktualizácia skladových zásob na stránkach, zákazník bude prevádzkovateľom bezodkladne kontaktovaný mailom alebo telefonicky pre dohodnutie ďalšieho postupu, ktorý môže zahŕňať výmenu tovaru za iný podobný tovar z ponuky, úpravu objednávky alebo stornovanie objednávky. Objednávka môže byť stornovaná prevádzkovateľom aj v prípade, ak zákazník neodpovie na e-mail s ďalším postupom do 3 dní od odoslania.

11.2 Overenie dostupnosti objednaného tovaru a potvrdenie objednávky

Zákazník má právo pred vytvorením návrhu objednávky informovať sa u prevádzkovateľa o dostupnosti tovaru o ktorý má záujem. Prevádzkovateľ po prijatí návrhu objednávky overí dostupnosť tovaru pre prípad chyby v systéme. Na základe výsledku tejto kontroly, prevádzkovateľ objednávku potvrdí alebo postupuje podľa bodu 11.1 týchto VOP.

11.3 Spôsoby objednania

Tovar/službu má zákazník možnosť objednať u predávajúceho:

 1. Použitím formulára určeného k tomuto účelu, ktorý je k dispozícii na priamych stránkach portálu snowlex.sk (bod 10 týchto VOP).
 2. Osobne v predajni alebo na predajnom mieste predávajúceho
 3. Telefonicky na uvedených číslach predávajúceho
 4. Použitím mailovej komunikácie s predávajúcim (viď bod 1.2 týchto VOP)
 5. Prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho

11.4 Storno objednávky

Zákazník môže objednávku stornovať odpoveďou na potvrdzujúci mail zaslaný prevádzkovateľom, samostatným mailom, telefonicky alebo využitím kontaktného formulára, kt. je umiestnený výhradne na stránke obchodu portálu snowlex.sk z ktorého bola objednávka vytvorená. Ak urobíte storno objednávky pred jej potvrdením mailom, považujeme objednávku za zrušenú. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Objednávku možno zrušiť, ak nebola potvrdená zákazníkom. V prípade, že nebude objednávka zrušená pred potvrdením, a bude potvrdená a následne expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. Prípadne, ak zákazník neodpovie na potvrdzovací mail do 3 dní od odoslania potvrdzovacieho mailu predávajúcim alebo zákazník nezareaguje na mailovú výzvu s náhradnou ponukou v prípade, že objednaný tovar, ktorý si objednal už nie je k dispozícii. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. O tejto skutočnosti bude zákazník vopred informovaný mailom uvedeným v objednávke.

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo nepotvrdiť návrh objednávky v prípade, že došlo k zneužitiu osobných údajov, platobnej karty a pod., o tejto skutočnosti predávajúci bezodkladne informuje zákazníka. Ďalej môže predajca odstúpiť v prípade, že je použitý zľavový kupón/kód a pod. v rozpore s jeho podmienkami použitia/uplatnenia. O týchto podmienkach použitia je zákazník vždy informovaný pri jeho získaní.

11.5 Spôsob úhrady

Spôsob úhrady je možné vybrať pred odoslaním objednávky.

Osobne —pri lokálnom doručení tovaru v rámci Košíc a okolia, prípadne Východného Slovenska (viď. bod 11.5)

Bezhotovostne —objednávka bude spracovaná až po prijatí platby na bankový účet prevádzkovateľa

Dobierka —objednaný tovar bude zaslaný poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti

Platba kartou na predajnom/výdajnom mieste predajcu

Predajca si vyhradzuje právo poskytnúť zákazníkovi spôsob platby podľa vlastného uváženia.

11.6 Doručenie a dodacie podmienky predmetu zmluvy

Kúpnou alebo inou zmluvou sa prevádzkovateľ zaväzuje, že zákazníkovi/klientovi dodá tovar/službu, ktorá je predmetom zmluvy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, ak to predmet zmluvy umožňuje. Platí to predovšetkým pre predaj tovaru a licencií. Zákazník/klient sa zaväzuje, že tovar/licenciu si prevezme a zaplatí predávajúcemu dohodnutú sumu v plnej výške.

Osobné vyzdvihnutie – zákazník má možnosť si tovar vyzdvihnúť osobne na predajnom/výdajnom mieste predajcu a uhradiť tovar buď vopred bezhotovostne prevodom na účet alebo priamo na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou.

Lokálne doručenie —zákazník/objednávateľ má možnosť zvoliť si doručenie objednávky na adresu alebo si tovar vyzdvihnúť na výdajnom mieste. O stave a doručení bude zákazník/objednávateľ informovaný mailom alebo telefonicky. O cene dopravy je objednávateľ informovaný pred vytvorením návrhu objednávky. Tovar môže byť doručený osobne v rámci rozvozu tovaru zákazníkom aj mimo Košíc a okolia. Tento rozvoz je vykonávaný prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom poverenou osobou, pričom cena doručenia je pri doručení v Košiciach a okolí alebo osobnom odbere 1€, pri rozvoze mimo Košíc a okolia je cena 4,5€. Prevádzkovateľ rozhoduje v plnom rozsahu o tom, či bude tovar doručený v rámci rozvozu mimo Košíc a okolia alebo bude zaslaný prepravnou spoločnosťou. Rozvoz mimo Košíc a okolia si zákazník nemôže vyžiadať žiadnou právnou cestou. O možnosti doručenia v rámci rozvozu je zákazník informovaný pred expedovaním zásielky, len v prípade, ak je vykonávaný rozvoz, pričom si môže zvoliť, či si tovar želá doručiť v rámci rozvozu alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti. S ohľadom na životné prostredie, tovar doručený v rámci rozvozu (v Košiciach, okolí Košíc a na Východnom Slovensku), ktorý uskutočňuje prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľom poverená osoba, nie je tovar zabalený v baliacom materiály (kartóny, plastové tašky,…) z dôvodu minimalizovania odpadu a ochrany životného prostredia. V prípade, že si zákazník zvolí možnosť doručenia využitím rozvozu v okolí Košíc v cene 1€ a prevádzkovateľ túto službu nevie z dôvodu výpadku (technického, personálneho a pod.) zabezpečiť svojpomocne, pričom pre doručenie tovaru musí využiť služby prepravnej spoločnosti, znáša prevádzkovateľ náklady v plnej výške a zákazník uhradí sumu za dopravu dojednanú v kúpnej zmluve bez navýšenia. Predajca sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať zákazníka vopred. Ak zákazník bude so spôsobom navrhnutej dopravy súhlasiť, prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu v procese doručenia a tieto náklady znáša v plnej výške prevádzkovateľ. V opačnom prípade má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy, ku ktorej sa predmetná udalosť vzťahuje alebo počká na doručeniu prevádzkovateľom, keď bude prevádzkovateľ schopný túto službu opäť zabezpečiť.

Prepravná spoločnosť —tovar bude doručený zvyčajne na druhý prípadne nasledujúci deň od expedovania objednávky. O cene dopravy je objednávateľ informovaný pred vytvorením návrhu objednávky. V prípade rozmernejšej objednávky alebo tovaru (vzhľadom k rozmerom, váhe), bude cena dopravy a balného dodatočne upravená. Takto zmenená cena je zaslaná predávajúcim na odsúhlasenie. Spôsob a podmienky prepravy určuje prepravca a predávajúci za nezodpovedá.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní pri lokálnom doručení, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní. Reklamácia zásielky pri preprave slovenskou poštou je reklamácia možná len pri prevzatí. Ak je balík viditeľne poškodený alebo je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť (neplatí pri lokálnom doručení). V cene prepravy je zahrnuté poštovné a balné. Teda cena prepravy môže byť odlišná od cien uverejnených u konkrétneho prepravcu.

11.7 Záruka a daňový doklad

S tovarom je vždy dodaný aj daňový doklad, v prípade, ak chýba je objednávateľ povinný okamžite kontaktovať predajcu. Predajca je povinný bezodkladne po zistení tejto skutočnosti zaslať daňový doklad na mail objednávateľa uvedený výhradne v objednávke. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záruka je 24 mesiacov na všetok tovar, ak nie je určené ináč v balení alebo v príbalovej informácii pri tovare, ktorý má kratšiu dobu spotreby alebo je poskytovaná dlhšia záručná doba predajcom alebo výrobcom.

11.8 Ceny

Všetky ceny uvedené na priamych stránkach portálu snowlex.sk (viď bod 10 týchto VOP) sú konečné a zmluvné. Uvedené ceny nezahrňujú poplatky za dopravu alebo doplnkové služby súvisiace napr. s inštaláciou alebo uvedením predmetu zmluvy do prevádzky v prípade, ak takúto službu predajca poskytuje, v opačnom prípade, je na zákazníkovi, aby tovar určený k odbornej manipulácii, prenechal na odborníka. Ak sa rozhodne uviesť do prevádzky tovar určený k odbornej manipulácii/inštalácii svojpomocne nesie riziko poškodenia majetku alebo zdravia v plnom rozsahu a predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.  Ceny za dopravu a prípadné doplnkové služby sú uvedené v priebehu dokončenia objednávky v košíku a zákazník je o výslednej cene informovaný pred zaslaním návrhu objednávky. Potreba doplnkovej služby je uvedená buď v košíku pri dokončení objednávky alebo v texte (nadpis, popis,…) pri tovare alebo službe. Zákazník berie na vedomie, že v prípade uvedenej ceny, ktorá je výrazne nižšia ako zvyčajná trhová cena (alebo nižšia ako nákupná cena), cena obsahuje menej alebo viac číslic, ako je zvyčajná predajná cena, prípadne je tovar/služba s výraznou zľavou viac ako 50% (päťdesiat percent) a táto zľava nie je súčasťou marketingových materiálov, ktoré sú v čase uvedenej ceny na stránkach portálu snowlex.sk zverejnené, môže predajca odstúpiť jednostranne od zmluvy a návrhu objednávky s informovaním zákazníka o tejto udalosti, ktorá vznikla chybou informačného systému portál snowlex.sk. V prípade akciovej ponuky je cena platná do vypredania zásob tovaru, na ktorý sa akciová ponuka vzťahuje.

11.9 Reklamácia

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní pri lokálnom doručení, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní. Reklamácia zásielky pri preprave slovenskou poštou je reklamácia možná len pri prevzatí. Ak je balík viditeľne poškodený alebo je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Objednávateľ musí uplatniť reklamáciu v záručnej dobe. Pre uplatnenie práva reklamácie je potrebné bezodkladne po zistení poškodenia alebo chyby kontaktovať predajcu mailom.

Tovar musí byť riadne zabalený a nesmie byť ďalej používaný, aby sa poškodenie produktu nezhoršilo. Pri zaslaní tovaru na reklamáciu musí byť dôkladne zabalený s priloženou kópiou faktúry, dodacieho listu a podrobným popisom poškodenia alebo chyby. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný na adresu predajcu.

Prepravné náklady pre zaslanie tovaru na reklamáciu znáša v plnej výške kupujúci, ktorý tovar reklamuje.

Právo na uplatnenie reklamácie sa nevzťahuje na prípady bežného opotrebenia alebo životnosť daného tovaru. Právo na uplatnenie reklamácie sa nevzťahuje na poškodenia a opotrebenia spôsobené používaním tovaru a na použitie tovaru v rozpore s návodom používania priloženým k tovaru, a tiež poškodenie spôsobené s používaním v rozpore s obvyklým spôsobom používania. Právo na reklamáciu sa ďalej nevzťahuje na poškodenia o ktorých kupujúci vedel pri prevzatí alebo, ktoré sám spôsobil a zákazníkovi zaniká právo na reklamáciu alebo náhradu škody aj v prípade, že došlo k poškodeniu produktu z dôvodu odmietnutia odporúčanej platenej doplnkovej služby zákazníkom (napríklad pri servisných službách), ktorá má poškodeniu zabrániť alebo minimalizovať jeho vznik a zákazník bol o tejto skutočnosti a rizikách vopred informovaný a doplnkovú službu na vlastnú zodpovednosť odmietol.

Predajca je povinný do 30 dní od prijatia tovaru spolu s všetkými dokumentmi (faktúra, dodací list a popis poškodenia alebo chyby), vybaviť reklamáciu vrátane odstránenia poškodenia alebo chyby. Po uplynutí tejto doby, ak nebude reklamácia ukončená a tovar vrátený objednávateľovi, môže byť dodatočne v prípade potreby dohodnutá dlhšia doba na reklamáciu alebo má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie plnej ceny ktorú objednávateľ zaplatil za tovar, prípadne mu môže byť navrhnutá náhrada v podobe iného tovaru alebo služby. Cena tovaru, poštovného a balného je uvedená na faktúre, priloženej k tovaru. Zákazníkovi môže byť poskytnutá aj zľava z predajnej ceny tovaru, pričom rozdiel bude zaslaný na účet zákazníka do 14 dní, platí pre chyby a poškodenia tovaru, ktoré neohrozujú osoby používajúce alebo manipulujúce s daným tovarom. Ak je chyba alebo poškodenie závažné a nedovoľuje bezpečné používanie tovaru pričom používaním vystavuje okolie riziku, poskytnutie zľavy bude predajcom zamietnuté a objednávateľovi bude vrátená plná cena zaplatená objednávateľom za daný tovar.

Ak z výsledku reklamácie vyplýva vrátenie peňazí objednávateľovi, predajca je povinný vrátiť peniaze v plnej výške za tovar do 14 dní od vzniknutia tejto okolnosti. Nákupná cena za reklamovaný tovar je uvedená na faktúre vrátane ceny za poštovné a balné. Objednávateľovi bude vrátená náhrada poštovného vzniknutá so zaslaním tovaru na reklamáciu v plnej výške po zaslaní dokladu o výške výdavkov spojených s doručením tovaru na reklamáciu prepravnou spoločnosťou (platí v prípade, že je dôvodom na reklamáciu výrobná chyba produktu).

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný späť objednávateľovi na náklady objednávateľa.

V prípade, že dôjde s predávajúcim a objednávajúcim ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je:

Adresa:

Prievozská 32
Bratislava, 82799
Slovensko

Kontaktné údaje:
e-mail: adr@soi.sk webové sídlo: http://www.soi.sk
telefón: +421258272123

Objednávajúci môže použiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: webgate.ec.europa.eu/odr/

11.10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

 1. Objednávajúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenia objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia objednávky, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby pred jej dodaním.
 2. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, kompletný so všetkým príslušenstvom, ak ho obsahuje a všetkými dokumentmi, vrátane priloženého dokladu o kúpe a ak je to možné vrátane originálneho obalu.
 3. Objednávajúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru v plnej výške, bez nároku preplatenia predávajúcim.
 4. Objednávajúci je povinný kontaktovať predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy pred vrátením tovaru. Objednávajúci musí poskytnúť údaje (prostredníctvom e-mailu, listu alebo na pamäťovom médiu) pre zabezpečenie bezproblémového vybavenia vrátenia v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje minimálne mail, číslo objednávky, dátum objednania, cenu objednávky, IBAN pre zaslanie kúpnej ceny na účet objednávateľa.
 5. Pri splnení podmienok bodov a) až d) týchto VOP bodu 11.10 je predávajúci povinný prevziať tovar, vrátiť objednávajúcemu plnú obstarávaciu cenu za zakúpený tovar do 14 dní, podľa preferencie zákazníka (hotovosť, prevodom na účet), okrem nákladov spojených s doručením tovaru predajcovi v rámci odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 6. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, budú podľa zákona vrátené peniaze objednávajúcemu do 14 dní. Ak dôjde k takémuto zníženiu hodnoty tovaru vinou zákazníka a zákazník napriek tomu vráti tovar predávajúcemu, predajca sa bude snažiť najprv dospieť k dohode so zákazníkom mimo súdnou cestou. V prípade, že obe strany nedosiahnú vzájomnú dohodu, bude rozdiel spôsobený znížením hodnoty tovaru vymáhaný v rámci zákona súdnou cestou. Veríme, že k tomuto kroku nedôjde a tak ako my pracujeme s úctou a rešpektom voči iným, tak sme presvedčený, že aj iný budú zodpovedne pristupovať k nám.

Právo na odstúpenie od zmluvy má zákazník aj v prípade, ak si tovar zakúpil prostredníctvom diaľkovej komunikácie (telefonicky, mailom, formulárom alebo prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa) a vyzdvihol si ho osobne v priestoroch predajného/výdajného miesta predávajúceho.

11.11 Zánik práva na odstúpenie od zmluvy

Objednávajúci nemá nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak sa jedná o tovar upravený podľa požiadaviek objednávateľa alebo o tovar vyhotovený na mieru podľa požiadaviek objednávateľa.

V prípade spotrebného tovaru (mazivá, spreje, tekutiny, potraviny,…) je možné od zmluvy odstúpiť, iba ak zákazník dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Ďalej zákazník nemá právo na odstúpenie v týchto prípadoch:

 1. Ak je tovar upravený podľa požiadaviek alebo je tovar vyhotovený na mieru podľa požiadaviek zákazníka.
 2. Pri poskytnutí služby, ktorej poskytovanie sa začalo a zákazník bol o zániku práva o odstúpení vopred informovaný.
 3. Pri predaji tovaru s nízkou životnosťou.
 4. Predaj tovaru v uzavretom ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z bezpečnostných a/alebo hygienických dôvodov.
 5. Ak zákazník požiadal o vykonanie naliehavej opravy alebo údržby, o ktoré vyslovene zákazník požiadal predávajúceho. To neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u zákazníka a zákazník si tieto služby alebo produkty vopred neobjednal.
 6. Predaj zvukových, obrazových, zvukovoobrazových záznamov, kníh, tlačených periodík a materiálov a pod..
 7. V prípade zakúpenia darčekového poukazu, ktorý bol zaslaný formou elektronickej komunikácie (mailom a pod.) alebo v prípade zaslania tlačenej verzie a obálka a/alebo ochranný prvok, ktorý zakrýval jedinečný tajný kód, ktorý bol narušený, čím došlo k zverejneniu kódu a tým sa považuje poukaz za spotrebovaný.

Zákazník berie na vedomie, že v prípade, ak s tovarom bol poskytnutý darček, zákazník musí pri odstúpení od zmluvy vrátiť tovar v súlade s týmito VOP vrátane darčeka. V opačnom prípade sa to považuje za bezdôvodné obohatenie a predajca má právo na peňažnú náhradu v obvyklej predajnej cene darčeka.

11.12 Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí objednávajúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len ”rozpor s kúpnou zmluvou”), má objednávajúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky objednávajúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou, ak nie je takýto postup možný, môže objednávajúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

11.13 Výmena tovaru

Výmena tovaru za inú veľkosť je možná do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar, ktorý má byť vymenený musí byť zabalený v pôvodnom obale, nepoužívaný, nepoškodený v pôvodnom stave vrátane visačiek tak, aby bol schopný ďalšieho predaja. Vymenený tovar bude zaslaný ako dobierka, kde je účtovaná jednotná cena za poštovné a balné vo výške 4,5€. Tovar nesmie byť zaslaný predávajúcemu na dobierku. Odporúčame zaslať tovar ako doporučenú zásielku s poistením. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok nebude požiadavka akceptovaná a tovar bude vrátený späť na náklady kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto  VOP sa vzťahujú na priame stránky snowlex-u. Upravujú vzťah medzi zákazníkom/klientom/návštevníkom a predávajúcim/prevádzkovateľom portálu snowlex-u. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať zmeny vo VOP bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmeny VOP sú platné nové VOP, ktoré rušia znenie predošlých VOP. Klienti sú informovaný o zmene zmluvných podmienok a v prípade nesúhlasu majú právo na odstúpenie od zmluvy. Ak máte nejaké otázky, pripomienky či sťažnosti týkajúce sa internetových stránok portálu snowlex.sk, produktov, služieb, neváhajte nás kontaktovať príslušným formulárom alebo použitím mailovej adresy určenej pre daný typ informácie. Pre získanie informácii od tretích strán, ktorá má stránku tretej strany na portály snowlex.sk, využite kontaktné formuláre alebo údaje zverejnené na danej stránke tretej strany. Veríme, že sa budete na našich stránkach cítiť príjemne a nájdete tu to, čo hľadáte. Snowlex.sk je tu pre vás. 

 

VOP sú platné od 1. marca 2021 do odvolania

S úctou Snowlex, s.r.o.

Spoločnosť s hodnotami